دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 • پروژه در گروه مطالعاتی معمار۹۸ (Memar98.com)تهیه و تنظیم شده است.
 • نوع فایل پاورپوینت – ۲۷۷ اسلاید- قابل ویرایش
 • توجه: برای تهیه پاورپوینت خلاصه شده این پروژه در ۹۴ اسلاید به این صفحه مراجعه کنید.
 • فهرست کلی:
 • بخش اول: گونه شناسی بیمارستان
 • بخش دوم: ضوابط و دستورالعمل ها
 • بخش سوم: ضوابط طراحی “بخش” در بیمارستان
 • بخش چهارم: فضاهای مراقبتی
 • بخش پنجم: بررسی اورژانس
 • بخش ششم: بخش جراحی
 • بخش هفتم: بررسی بخش پشتیبانی
 • بخش هشتم: بخش تشخیص
 • فهرست:
 • بخش اول: گونه شناسی بیمارستان
 • روند پیدایش و توسعه بیمارستان
 • بیمارستان های دوران مدرن
 • بیمارستانهای تک بلوکی
 • بیمارستان های چند بلوکی دوران معاصر
 • الگوی مجموعه عناصر عمودی
 • الگوی حجم استوانه ای
 • الگوی H
 • الگوی صلیبی
 • الگوی U شکل
 • الگوی L
 • الگوی متقاطع
 • الگوی ستاره ای
 • الگوی ستون فقراتی
 • الگوی پوشش پوسته ای
 • الگوی ترکیبی
 • بخش دوم: ضوابط و دستورالعمل ها
 • ضوابط و دستورالعمل های انتخاب زمین مراکز درمانی و بیمارستانی(الزامات)
 • حدود ابعاد مورد نیاز برای ساخت بیمارستان
 • کلیات, حدود و دامنه ی کاربرد
 • دیاگرام روند ارائه خدمات درمانی متداول به بیماران نیازمند مراقبت در بخش بستری داخلی عمومی
 • بخش سوم: ضوابط طراحی “بخش” در بیمارستان
 • ارتباط بخش با سایر بخش های بیمارستان
 • فضاهای درمانی
 • فضاهای تشخیص
 • فضاهای پشتیبانی
 • فضاهای ایمن
 • دیگر الزامات ارتباطی بخش بستری داخلی
 • دیاگرام بخش بستری داخلی عمومی و دیگر بخش های بیمارستان
 • الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش
 • الزامات تناسبات داخلی بخش ها
 • بازشوها
 • مصالح
 • ایمنی
 • صدا
 • رنگ
 • دیگر الزامات عمومی
 • روش انتقال جسد
 • جدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک فضاهای تشخیص-درمانی
 • جدول برنامه فیزیکی بخش به تفکیک فضاهای پشتیبانی
 • الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش
 • حمام و سرویس بهداشتی بیمار
 • بازتعریف فضای بستری کودکان با رویکرد کاهش ترس از محیط
 • بخش چهارم: فضاهای مراقبتی
 • محاسبه فضاها و ریزفضاهای بستری
 •   بخش بستری
 • مراقبت(بستری)
 • فضاهای مراقبتی
 • بررسی نمونه پلان
 • عملکرد و ساختار
 • بررسی نمونه پلان
 • اندازه اتاقهای بیماران
 • تجهیز اتاق بیماران
 • ابعاد تخت ها
 • فضای مراقبت ویژه
 • مراقبت(بخش مراقبتهای ویژه)
 • محاسبه فضاها و ریز فضاهای ccu
 • بخشCCU
 • بخشICU ) 8 تا۱۲تخت)
 • بخش post CCU
 • طرح اتاق بیماران
 • نحوه چیدمان ایستگاه پرستاری و فضاهای خدماتی
 • پلان ایستگاه پرستاری
 • اتاق دارو و اتاق کار تمیز
 • اتاق رئیس بخش
 • راهرو
 • بخش پنجم: بررسی اورژانس
 • محاسبه فضاها و ریزفضاها
 • دیاگرام
 • موقعیت مکانی و جغرافیایی
 • پارکینگ بخش
 • علائم راهنما
 • نمونه بیمارستان حکیم نیشابور(۹۶ تخته خوابه)
 • ورودی بخش
 • فضاهای اصلی اورژانس
 • قسمت تریاژ
 • پذیرش
 • اتاق احیاء
 • اتاق بیماران تحت نظر
 • اتاق معاینه و مشاوره بیماران سرپایی
 • اتاق ایزوله
 • اتاق گچ گیری
 • اتاق عمل سر پایی
 • ایستگاه پرستاری
 • نمودار پذیرش بیماران بستری از طریق اورژانس
 • نمودار روابط عملکردی بخشهای اصلی اورژانس
 • بخش مراقبت های نوزادان و بخش زایمان
 • بخش ششم: بخش جراحی
 • جانمایی اتاق های عمل در بیمارستان
 • منطقه ورودی بیماران ، کارکنان و وسایل
 • منطقه داخلی تالار اتاق های عمل
 • منطقه خروج کار کثیف از تالار اتاق های عمل
 • اتاق جراحی
 • اتاق بیهوشی
 • اتاق شست و شو
 • اتاق استریل
 • اتاق پرستاران
 • داروخانه
 • اتاق ریکاوری
 • استریل مرکزی
 • عناصر طراحی
 • دیاگرام جراحی بیمار قبل از عمل
 • دیاگرام جراحی بیمار بعد از عمل
 • گالری های رویت در جراحی
 • ابعاد حداقل
 • بررسی اتاق عمل
 • الزامات اتاق عمل
 • دسترسی های بخش جراحی
 • سوییت جراحی
 • نحوه عملکرد داخلی بخش جراحی
 • فضاهای سوییت جراحی
 • فضای پیش ورودی ، پذیرش و تعویض تخت بیمار
 • محل آماده سازی بیمار
 • فضای اسکراپ
 • استریل فرعی
 • محل ساختمان اتاق عمل
 • رفت و آمد در اتاق عمل
 • نور و روشنایی اتاق عمل
 • سیستم تهویه اتاق عمل
 • رختکن پرسنل
 • دیاگرام اتاق عمل
 • ریزفضاهای اتاق عمل
 • برنامه فیزیکی فضای اتاق عمل
 • الگو های طراحی بخش جراحی
 • روش انگلیسی(جداسازی فضاهای کثیف)
 • روش آلمانی(معروف به جداسازی استریل)
 • روش ترانزیت
 • بخش هفتم: بررسی بخش پشتیبانی
 • فضاهای پشتیبانی
 • ایستگاه کنترل و پذیرش
 • تناسبات ایستگاه کنترل و پذیرش
 • فضای استراحت کارکنان
 • تناسبات فضای استراحت کارکنان
 • فضای بهداشتی کارکنان
 • لابی یا فضای انتظار
 • خدمات رسانی لابی یا فضای انتظار
 • چیدمان لابی یا فضای انتظار
 • تناسبات لابی یا فضای انتظار
 • فضای پارک تجهیزات پزشکی
 • تناسبات فضای پارک تجهیزات پزشکی
 • ایستگاه پرستاری
 • چیدمان ایستگاه پرستاری
 • تناسبات ایستگاه پرستاری
 • اتاق دارو و کار تمیز
 •  تناسبات اتاق دارو و کار تمیز
 • اورژانس
 • سرویس بهداشتی عمومی
 • اتاق نظافت-رختشویخانه
 • تناسبات اتاق نظافت-رختشویخانه
 • فضا و اتاق نگهداری ملحفه
 • آشپزخانه مرکزی
 • آبدارخانه کوچک
 • انبار تجهیزات پزشکی
 • تناسبات انبار تجهیزات پزشکی
 • سردخانه
 • داروخانه
 • دفتر کار سرپرستار
 • اتاق استراحت پزشک
 • دفتر کار مدیر بخش
 • تناسبات دفتر کار مدیر بخش
 • اتاق برق
 • پیش ورودی اتاق های کثیف
 • اتاق کار کثیف
 • تناسبات اتاق کار کثیف
 • اطلاعات جدول بندی شده از ابعاد فضاها
 • بخش هشتم: بخش تشخیص
 • ۱- بخش آزمایشگاه
 • ضوابط طراحی آزمایشگاه بیمارستان
 • معرفی فضاهای بخش آزمایشگاه
 • فضای مورد نیاز آزمایشگاه
 • تجهیزات پایه مورد نیاز جهت تأسیس آزمایشگاه
 • برنامه فیزیکی
 • ۲- تصویربرداری و رادیولوژی
 • جدول راهنمای طراحی معماری فضاهای بخش تصویربرداری
 • برنامه فیزیکی رادیولوژی
 • نمونه پلان طراحی فضای تصویربرداری
 • جدول راهنمای طراحی فضاهای MRI بخش تصویربرداری
 • تراپی ها
 • دورۀ درمان رادیوتراپی
 • دستگاه های رادیوتراپی
 •   فیزیوتراپی
 • منابع

چکیده:

بیمارستان نهادی اجتماعی است:
برحسب ضرورت جهت تداوم حیات
حفظ بقای انسانها
بازگشت تندرستی و معالجه امراض
به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته است و همراه با تکامل و توسعه علوم و فنون و مهارتها و شیوه های زندگی در طی سالها به شکل امروزین به عنوان یک نیاز در جوامع بشری نمایان شده است…

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

قوانین طراحی
بیمارستان ها اغلب در چندین فاز ساخته شده و یا در مراحلی به بیمارستانهای موجود اضافه میشوند. بنابر این طرح(سیستم رفت و آمد طبقات ) و ساخت و ساز بایدبه گونه ای باشد که امکان انواع توسعه فراهم باشد…

تصاویری از صفحات پاورپوینت:

 

 

 

مطالعات طراحی بیمارستان , ضوابط طراحی بیمارستان ,برنامه فیزیکی بیمارستان ,استانداردهای طراحی بیمارستان , رساله طراحی بیمارستان, پاورپوینت بیمارستان

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

 1. خرید پروژه معماری :
  17 آگوست 2019

  عالی بود.مرسی.

  • admin :
   20 آگوست 2019

   خواهش میکنم.

0