کتاب حرز وحرز

کتاب حرز وحرز

نوع : pdf

 تعداد صفحات :۵۵۲

تعداد جلد : ۲

*فهرست مطالب کتاب:*

* در بیان صفات و خواص و آثار حروف و اسماء و آیات قرآن کریم
* در بیان منافع مطلق علم حروف
* در بیان ذکر و دعوات اسم اعظم
* در بیان فتح و نصرت و ابطال سحر و جادو و ساحران
* در بیان اعمال غریبه و امور عجیبیه
* در بیان صفات و خواص و آثار حروف و اسماء و آیات الهی
* در بیان و شرایط و آداب عامّه و رعایت در جمیع اعمال خیر و شَرّ
* در بیان و شرایط و آداب تلاوت
* در بیان و شرایط و آداب کتابت
* در بیان و شرایط و آداب مخصوص با عمل حروف مقاله ثانیه و خواص و آثار
حروف عمانیه و عشرون
* در بیان و شرایط و آداب و خواص ده حروف دال و ذال و راء و زاء و میمی و
سین و صاد و ضاد و طا و ظا و…
* در بیان و شرایط و آداب اسم اعظم و اختلاف بین علماء در خصوصیت آن و
آثار اذکار و اسم اعظم
* در بیان تسخیر جنّ و جنّنیان
* در بیان خواص سوره های قرآن مشتمل بر پنج باب
* ایمنی و خلاصی از عضب و حبس حکام و سلامتی از جمیع آفات و تسخیر جنّ و
انس و سایر حیوانات و…
* در تسحیل رزق و دفع فقر و اخراج دفاین و رجوع غایب و ایمنی مسافر و حفظ
مال تجارت از دزدان و…
* در تحصیل اخلاق حسنه و صفات
* در اثبات آثار و خواص حروف
* در اثبات و خواص و آثار آیات و سوره های قرآنی
* در کیفیت حروف و اسماء و آیات قرآنی
* علم جفر مشتمل بر حقایق و خواص حروف و اسماء و صفات الهی و آیات قرآن
* سِّر اعظم و کلام مجید
* در اثبات خواص و آثار آیات و سوره قرآنی
* در کیفیت انتفاع بحروف و اسماء و آیات پوشیده
* ارواح و حقایق حروف و توسل جنین
* دربیان تلاوت حصری و اتلاقی و حفظ عدد و…
* در طلب و اسباب رزق و و ثبات نعمت و حصول مطالب
* در بیان عالم علوی و سفلی و حصول قوّت و نصرت در عالم و دفع امراض و …
* اطلاع بر اسرار غیبّیه و حصول مرادات
* در فتح و نصرت بر اعداد و تسخیر قلوب
* حفظ علوم حلیله و کشف امور غیبیّه
* در تحصیل علوم غریبه و قوّت باطن و تسخیر نفوس و ایمنی از شر ظلمه
* حفظ مال و جاه و دفع فقر و ایمنی در سفر
* بقای ملک و ثبات سلطنت
* در طلب اسباب رزق و ثبات نعمت و حصول مطالب و مشاهده عجایب عالم و علوی
و سفلی و…
* در تحصیل قوّت و تصرّف در عالم و دفع امراض و خلاصی از حزن
* و صدها مطالب دیگر….

تعدادی از صفحات کتاب حرز وحرز را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0